GENERELLE BETINGELSER OG VILKÅR

KAMPAGNER

Herunder finder du generelle betingelser og vilkår (“Regler”), der gælder for alle tilbud, præmiekampagner og konkurrencer (samlet, “Kampagner”), der udbydes på eller via sitet fundet under www.pokerstars.dk (“Sitet”) og/eller den grafiske spilsoftware (“Klienten”). Hver Kampagne bliver arrangeret af Rational Entertainment Enterprises Limited (“PokerStars”/”vi”/”os”), der ejer og styrer Sitet.

For at deltage i en Kampagne accepterer hver deltager (“Deltager”/”du”) hermed at være bundet af følgende (i det omfang, det er relevant): (i) disse Regler; (ii) slutbrugerlicensaftalen gældende for brug af Sitet (“Betingelser og vilkår”); (iii) turneringsreglerne for alle turneringer på Sitet (“Turneringsregler”); og (iv) alle særlige betingelser og vilkår relevant for den pågældende Kampagne, der vises på Sitet (“Særlige Betingelser”).

1. Berettigelse

1.1 Du skal være 18 år eller ældre (eller den lovlige alder i dit hjemland, hvis den er højere) for at deltage i denne Kampagne. Du kan til enhver tid i løbet af Kampagnen blive bedt om at levere bevis på din alder og/eller identitet til os eller en udpeget tredjepart, og du skal, mod anmodning, kunne vise gyldigt pas eller anden ID, der bekræfter din alder og/eller identitet til PokerStars' tilfredsstillelse.  Hvis du ikke er i stand til at give tilfredsstillende dokumentation til PokerStars vil du automatisk blive ekskluderet fra Kampagnen, og du kan miste alle privilegier, præmier eller penge givet til dig som Deltager heri.

1.2 Hver Deltager i en Kampagne skal være den samme person, hvis navn fremgår af PokerStars-kontoen på Sitet(“Spillerkontoen”), der tilmeldte sig til at deltage i Kampagnen, som personen, der rent faktisk deltager i Kampagnen (i det omfang, Spillerkontoen bliver anvendt i henhold til de Særlige Betingelser).  Ved at deltage i denne Kampagne bekræfter du hermed overfor PokerStars, at dit navn, din adresse og personlige oplysninger oplyst i din Spillerkonto er korrekt.  Hvis du ikke kan vise gyldigt bevis på dit navn, din adresse eller dine andre personlige oplysninger til PokerStars' tilfredsstillelse, bliver du ekskluderet/diskvalificeret fra Kampagnen.

1.3 Ansatte og slægtninge til ansatte hos PokerStars og alle entiteter forbundet eller samarbejdende med PokerStars har ikke tilladelse til at deltage vores Kampagner. For disse betingelser dækker ordet "slægtning" (uden at være begrænset til disse) ægtefæller, partnere, forældre, børn og søskende, fætre og kusiner, mens ‘forbundet’ inkluderer (uden begrænsning) en ansats bofælle(r).

1.4 Hvor personer i særlige retskredse er forhindret i at deltage i en Kampagne eller hvor en Kampagne kun gælder i en særlig retskreds, vil dette fremgå af de Særlige Betingelser.

2. Deltagernes opførsel

2.1 Du må kun have én Spillerkonto på PokerStars, og du skal bruge den Spillerkonto til at deltage i Kampagnen.  Du må desuden ikke tillade, at en anden person deltager i Kampagnen med din Spillerkonto.

2.2 Hvis PokerStars bliver bekendt med svindel, svig, tjenesteforseelse, uærlighed eller lignende handlinger i forbindelse med din deltagelse i Kampagnen, eller hvor du bryder disse Regler, Betingelser og vilkår, eller Turneringsreglerne, forbeholder PokerStars sig den endelige ret til at diskvalificere eller udelukke dig fra deltagelse.  Hvis svindlen, bedrageriet, adfærden eller andre handlinger først opdages, efter en Præmie er blevet overdraget, er Du forpligtet til at returnere Præmien (eller yde kompensation herfor) til PokerStars straks efter notifikation fra PokerStars.

2.3 Under løbetiden af en Kampagne er der strenge regler for Deltagernes opførsel, der håndhæves af PokerStars og/eller en udpeget tredjepart. PokerStars forbeholder sig retten til at tage handlinger, vi finder nødvendige, mod Deltagere, der har brudt disse Regler, Betingelser og vilkår, Turneringsreglerne og de Særlige Betingelser og/eller som har handlet svigagtigt eller uærligt i forhold til Kampagnen, og disse handlinger kan omfatte, men er ikke begrænset til udelukkelse, suspendering eller diskvalifikation fra Kampagnen og/eller Klienten, konfiskering af alle præmier eller fordele, der er givet eller ville blive givet til Deltageren. Beslutningen om, hvilke aktiviteter eller handlinger udgør en brud på disse Regler eller Kampagnen, eller hvad udgør en uærlig handling i forhold til en Deltagers optræden, mens vedkommende deltager i denne Kampagne, hviler på PokerStars.

3. Præmier/Gaver

3.1 Vi vil skrive løbetiden og slutdatoen for deltagelse i hver Kampagne eller maks.-antallet af deltagere i Kampagnen på Sitet. Denne information vil fremgå sammen med information om hver præmie (“Præmie”) eller belønning (“Gave”), men disse vil ikke fremgå af disse Regler

3.2 For at undgå misforståelser kan Præmierne eller Gaverne og/eller alle andre ting, der gives i forbindelse med denne Kampagne ikke overføres, byttes, sælges eller på anden måde gives til andre personer.

3.3 Vi forbeholder os retten til at give et pengealternativ for alle Præmier eller Gaver. Du har ikke noget krav på at få pengealternativet, med mindre vi indvilliger. Pengeværdien for hver Præmie eller Gave (i det omfang vi stiller et pengealternativ til rådighed i Kampagnen) vil fremgå af de Særlige Betingelser.

3.4 Vinderne af Præmier/Gaver bliver kontaktet indenfor 30 (tredive) dage per telefon, e-mail eller på anden måde, der fremgår i Kampagnens Særlige Betingelser.  Det er hver Deltagers ansvar at sikre, at kontaktoplysningerne, inkl. e-mail-adressen i deres Spillerkonto er gyldige og korrekte.  Vi sender ikke nogen Præmie/Gave, før du er blevet informeret om din gevinst, og Præmierne/Gaverne bliver indsat på din PokerStars-konto eller sendt til din adresse (afhængig af situationen).

3.5 Præmier/Gaver skal opkræves indenfor 30 dage efter notifikationen om dine gevinster, med mindre andet er oplyst.  Hvis du ikke opkræver en Præmie/Gave indenfor denne tid, går den tabt. Fortabte præmier kan gives til andre Deltagere eller i andre Kampagner.

3.6 Efter din information om, at du har vundet en Præmie eller er berettiget til en Gave, bliver Præmien/Gaven sendt/stillet til rådighed indenfor 90 (halvfems) dage efter afslutningen af Kampagnen. Hvis du modtager en Præmie/Gave, bliver den sendt til dig indenfor 60 (treds) dage fra afslutningen af Kampagnen. Bemærk dig, at hvis et element af en Præmie/Gave kan omhandle en fremtidig event, kan du ikke benytte den del af Præmien, før den fremtidige event finder sted.

3.7 Præmier/Gaver er begrænset af tilgængelighed. Hvis en Præmie/Gave ikke er tilgængelig, forbeholder vi os retten til at give en alternativ Præmie eller Gave af tilsvarende værdi og specifikationer.

3.8 Der kan være yderligere betingelser og vilkår pålagt af leverandøren af Præmien/Gaven  (“Tredjepartsregler”), for at du kan opkræve og/eller bruge en Præmie/Gave, og PokerStars er ikke ansvarlig for dit brud på sådanne Tredjepartsregler. Desuden kan du pålægges at indgå i en adskilt bindende aftale med PokerStars angående betingelserne for og/eller brugen af Præmien og/eller Gaven. Hvis disse betingelser ikke overholdes, kan Vinderen miste sin Præmie/Gave.

3.9 Vindere er ikke berettiget eller autoriseret til at binde PokerStars på nogen måde til en kontrakt, udgift eller omkostning uden forudgående skriftlig samtykke herom.

3.10 Der vil ikke blive tildelt nogen Præmie eller Gave til en Deltager der, uanset grunden, ifølge gældende lov ikke er berettiget til at anvende Hovedpræmien, eller såfremt tildeling af Præmien/Gaven til den pågældende Deltager ville være ulovlig.

3.11 Alle deltagere, der modtager en Præmie/Gave som del af en Kampagne, er selv ansvarlige for alle afgifter, skatter eller gebyrer til lokale og relevante myndigheder i forbindelse med modtagelsen af Præmien/Gaven i henhold til gældende love.

4.   Sundhed og sikkerhed

4.1 Du skal overholde alle sundheds- og sikkerhedsanvisninger og/eller -instruktioner, der gives af PokerStars, eller som du på anden måde bliver bekendt med angående din deltagelse i Kampagnen, og du skal overholde gældende juridiske krav. Overholdes disse anvisninger ikke, risikerer du diskvalifikation fra Kampagnen.

4.2 Deltagere skal tage alle rimelige forholdsregler for at sikre deres egen sikkerhed og helbred, når de deltagere i events eller aktiviteter, der indgår i denne Kampagne eller er del af Præmien. Enhver form for opførsel, gøren eller laden fra din side, som PokerStars anser for at udgøre en sundhedsmæssig eller sikkerhedsrisiko (inkl. grov fysisk eller psykisk opførsel) , vil føre til din øjeblikkelige diskvalifikation.

4.3 Du skal tage alle rimelige forholdsregler for at sikre din egen sikkerhed og lovligheden ved deltagelse i Kampagnen, og du anerkender, at deltagelse i Kampagnen sker på eget ansvar.

4.4 Du skal informere PokerStars om alle helbredsmæssige eller andre tilstande, der kan gøre dig uegnet til deltagelse i Kampagnen, så snart du bliver bekendt med denne tilstand. PokerStars forbeholder sig retten til at fratage dig din plads i Kampagnen eller din modtagelse af en Præmie (uden erstatning eller kompensation), hvis, ene og alene baseret på PokerStars' skøn, du kan udsætte dig selv eller andre for risiko for sygdom eller personskade eller for annullering, forstyrrelse eller afkortelse af Kampagnen.

5. Ejerskabsrettigheder

5.1 Denne Paragraf 5 gælder kun i det tilfælde, at en Kampagne kræver, du indsender materiale til vores bedømmelse som deltagermetode i Kampagnen, og dette inkluderer (uden yderligere begrænsning) noveller, korte historier, artikler, blogindlæg, lyd- og billedoptagelser, billeder og fotografier (samlet “Bidrag”).

5.2 Du garanterer hermed, at du ejer alt materiale og alle elementer i dit Bidrag, og at du giver os lov til at benytte og bruge Bidraget som del af denne Kampagne, og at du har alle nødvendige tilladelser hertil.  Desuden bekræfter du, at du ved at indsende dit Bidrag giver os ubetinget, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri, fuldt overdragelig, endeløs og global licens til at bruge, udgive eller overføre alt indhold deri i alle formater og på alle platforme, der findes nu eller bliver opfundet i fremtiden, uden a skulle kompensere dig eller nogen tredjepart på nogen måde.

5.3 Du erklærer, at dit Bidrag ikke indeholder personer, der er under 18 år gammel, eller noget, der er racistisk, stødende nedsættende, truende, chikanerende, ærekrænkende, bedragerisk, svindelagtigt, indtrængende på andens privatliv, anstødeligt, injurierende overfor en person eller på anden måde indeholde eller billige ulovligheder. Du garanterer, at den personlige video, du sender til os, ikke krænker nogen patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, copyrights eller andre immaterielle rettigheder tilhørende nogen person eller gruppe. Du indvilliger i ikke at inkludere eller vise noget i dit Filmklipmateriale, der: (i) har til hensigt at genere eller skade andre ; (ii) forfølger, chikanerer, nedværdiger eller truer nogen person eller gruppe af personer på basis af nogen klassicifering, inkl. religion, køn, sexuel overbevisning, race, farve, tro, etnicitet, national oprindelse, medborgerskab, alder, civilstatus, militær status eller handicap; (iii) udgør eller tilskynder til kriminelle handlinger eller skaber erstatningspligt; eller (iv) har kommercielle formål, inkl. forsøg på at anmode om penge eller promovere, reklamere eller anmode om salg af varer eller ydelser.

5.4 Du anerkender, at når du sender os dit Bidrag, gør du det af eget valg op på egen risiko, og at du alene er ansvarlig for alle elementer af dit Bidrags indhold.  Du anerkender, at vi ikke er forpligtet til at gennemse eller rette i dit Bidrag indsendt som del af denne Kampagne.

5.5 Efter din indsendelse af dit Bidrag, anerkender du, at vi eller tredjeparter på vores vegne forbeholder os retten til at nægte at publicere, fjerne, klippe eller beskære eller rette i dit Bidrag (og du tillader os at gøre dette, hvis vi finder det nødvendigt), og vi er ikke forpligtet til at bruge, uploade, vise og/eller kopiere eller reproducere dit Bidrag på vores Site eller i nogen medier.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1 Ved at deltage i en Kampagne friholder og afskriver du PokerStars for al ansvar, inkl. PokerStars' juridiske repræsentanter, affilierede, datterselskaber, agenturer og disses funktionærer, direktører, ansatte og agenter, i forhold til alle udgifter, omkostninger, skader, tab, erstatningskrav, søgsmål eller juridiske handlinger, der påføres dig (eller en tredjepart på dine vegne) (“Krav”), som resultat af din deltagelse i Kampagnen og/eller modtagelsen af enhver Præmie/Gave som resultat heraf, og PokerStars fralægger sig et hvert ansvar i forhold til disse Krav (ud over betaling af alle udgifter og omkostninger specifikt nævnt som del af Præmien, i forhold til denne Kampagne). Denne begrænsning gælder ikke PokerStars' ansvar overfor dig for: (i) forsømmelse; (ii) dødsfald eller personskade opstået som følge af forsømmelse fra Pokerstars’ side eller en af PokerStars' ansattes side; (iii) bedrag, herunder vildledende fremstilling; eller (iv) alt ansvar, der grundet lov ikke kan frasiges eller begrænses.

6.2 Undtagen som tilladt under paragraf 6.1 herover, anerkender og accepterer du, at indenfor lovens rammer, uanset handlingens art, hvorvidt det er i kontrakt, tort eller andet, vil PokerStars og dennes partnere, herunder uden begrænsning deres respektive funktionærer, direktører, ansatte og overtagere være ansvarlige overfor dig eller tredjepart for: (i) alle særlige, påløbende, direkte, indirekte eller driftslige tab (inkl. uden begrænsning, skader for forretningsforstyrrelse, tab af forretning eller profit, udgifter til erstatning af udstyr eller software, tab af data eller information) eller andre skader, der opstår som konsekvens af eller i relation til din deltagelse i denne Kampagne (eller manglende mulighed herfor), selv hvor PokerStars er blevet bekendt med muligheden for sådanne skader; eller (ii) alle krav, der kan tilskrives fejl, udeladelser eller unøjagtigheder i Kampagnen.

6.3 PokerStars er ikke tvunget til at yde nogen af sine forpligtelser under Kampagnen eller i forbindelse med Præmien/Gaven, hvis den ikke er i stand til at gøre dette grundet omstændigheder udenfor PokerStars' rimelige kontrol, og selvom PokerStars kan vælge at give en alternativ Præmie/Gave, er PokerStars ikke forpligtet til at kompensere nogen Vinder i sådanne omstændigheder.

6.4 Du accepterer hermed at holde PokerStars, deres juridiske repræsentanter, partnere, datterselskaber, agenturer og respektive funktionærer, direktører og ansatte fri for alle tab, udgifter, skader, omkostninger eller ansvar (inkl. tab af omdømme og goodwill, samt advokatbistand) pådraget af PokerStars som resultat af dit brud på disse Regler, Betingelser og vilkår, turneringsreglerne eller de Særlige Betingelser eller i forbindelse med din undladelse af at følge instrukser givet af PokerStars eller i forbindelse med din deltagelse i en Kampagne.

7.  Diverse

7.1 I tilfælde af tvister angående nogle dele af en Kampagne, inkl. uden begrænsning alle sager, der omhandler uddelingen af Præmien/Gaven, en Deltagers berettigelse til at være med i Kampagnen eller disse Regler, Betingelser og vilkår, Turneringsreglerne eller de Særlige Betingelser ligger den endelige beslutning hos PokerStars, og alle beslutninger er bindende og ikke op til diskussion eller appel fra nogen part.

7.2 Hvis disse regler siger, at et dommerpanel bliver brugt til at bedømme vinderen baseret på subjektiv analyse eller tolkning, vil vi udnævne et uafhængigt individ til dommerpanelet.

7.3 Ved at deltage i en af vores Kampagner giver du hermed PokerStars ret til at bruge dit navn, billede, din stemme og din lighed i markedsførings- og promoverings øjemed i alle medier uden kompensation, og du frasiger dig udtrykkeligt alle rettigheder og krav i forbindelse hermed.

7.4 Disse Regler, Betingelser og vilkår, Turneringsreglerne og alle relevante Særlige betingelser udgør hele aftalen mellem dig og PokerStars i forhold til hver Kampagne, du deltager i, og træder i stedet for alle tidligere erklæringer, aftaler, forhandlinger eller forståelser (mundtlige eller på skrift) mellem dig og PokerStars. Bortset fra hvor det specifikt er beskrevet heri, er alle vilkår, erklæringer, garantier og betingelser udtrykkeligt eller underforstået ved lov undtaget. Ugyldigheden, ulovligheden eller uigennemførligheden af disse Regler, delvist eller i deres helhed, påvirker eller svækker ikke den fortsatte gyldighed af disse Regler.

7.5 PokerStars forbeholder sig til en hver tid retten til at ændre på disse Regler, Betingelser og vilkår, Turneringsreglerne og Særlige betingelser inkl. at annullere, modificere eller suspendere en Kampagne, hvis vi finder, at Kampagnen ikke kan afholdes som planlagt. Alle ændringer af Kampagner skal annonceres på Sitet, og din fortsatte deltage i Kampagnerne regnes for din accept af disse ændringer, modifikationer eller tilpasninger.

7.6 Aftalen og alle sager vedrørende den er underlagt og skal forstås i forhold til Danmarks love.  Du accepterer hermed uigenkaldeligt, at de relevante domstole i Danmark har den eksklusive domsret i forbindelse med alle krav, tvister eller søgsmål opstået i forbindelse med denne Kampagne, og du afgiver uigenkaldeligt retten til at protestere mod, at sager bliver ført foran disse domstole, eller at en sag er blevet ført foran et uhensigtsmæssigt forum, eller at disse domstole ikke har kompetence. Intet i denne paragraf skal begrænse PokerStars' ret til eller mulighed for at føre sager mod dig i andre kompetente domstole, ej heller forhindrer søgsmål i en eller flere andre retskredse, at der kan lægges sag an i andre retskredse, samtidigt eller efterfølgende, indenfor den pågældende retskreds love herom.

 

Hvis du har nogen spørgsmål angående nogen af vores kampagner, skal du kontakte support@pokerstars.dk.

Mobile Banken

Chip Stack

Indbetal på din PokerStars-konto direkte fra din Android eller iOS telefon med Mobile Banken. Det gør det endnu nemmere at spille poker på Mobile-app'en!

Velkomstbonus

First Deposit Bonus

Alle spillere, der foretager deres første berettigede indbetaling, modtager PokerStars 100% velkomstbonus på op til $600.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million er den største, ugentlige pokerturnering online med en $1.000.000 garanti!